آموزشگاه کامپیوتر بانخبگان


آدرس شعبه مرکزی : ارومیه خ خیام جنوبی نرسیده به فلکه جهاد روبروی کوچه ۱۷ ساختمان آذربایجان طبقه اول


تلفن:  ۳۲۲۴۶۰۰۸ ۰۴۴ –  ۳۲۲۴۸۲۶۴ ۰۴۴ –  ۳۲۲۴۱۳۶۴ ۰۴۴

تلفکس:  ۳۲۲۴۶۰۵۸ ۰۴۴


آدرس پست الکترونیکی : Email : info@Banokhbegan.ir