آموزشگاه کامپیوتر بـانخبگـان از اردیبهشت ماه سـال ۱۳۸۰ به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. آموزشگاه بانخبگان از پرسنل و کادر مجرب برخوردار بوده بطوری کـه سابقه فعالیت آموزشـی کادر این آموزشـگاه به بیش از بیسـت و پنج سـال می رسد. آموزشگاه کامپیوتر بـانخبـگان از کادر آموزشگاه نخبـگان سابق که جـزء اولیـن آموزشگاه های کامپیوتر استان آذربایجان غربی بوده، بهره می برد.