اسامی کادر آموزشی آموزشگاه بانخبگان


همکاران آموزشگاه با مدرک دکتری


۱- دکتر محمدرضا حقیقت افشار


همکاران آموزشگاه با مدرک کارشناسی ارشد


۱- مهندس سجاد حقیقت افشار

۲- مهندس تایوغ

۳- مهندس زرین

۴- درویشی


همکاران آموزشگاه با مدرک کارشناسی


۱- مهندس اصلانی

۲- مهندس یکانی