تخفیف ویژه برای

تخفیف ۲۵ درصدی به خانواده شهداء

تخفیف ۱۵ درصدی به خانواده کمیته امداد

تخفیف ۱۰ درصدی به خانواده فرهنگیان

تخفیف ۵ درصدی به دانشجویان