سجاد حقیقت افشار

مدیریت آموزشگاه بانخبگان


مهندس سجاد حقیقت افشار کارشناس ارشد هوش مصنوعی، مدیریت آموزشگاه کامپیوتر بانخبگان را بر عهده دارد.


ارتباط مستقیم با مدیر آموزشگاه: ۰۹۱۴۳۴۶۰۶۷۷

سجاد حقیقت افشار
SAJJAD HAGHIGHATAFSHAR