اسامی کادر اداری آموزشگاه بانخبگان


آقایان

۱- قلیزاده

۲- درویشی


خانم ها

۱- اشرفی

۲- علیزاده